SELECTM6:APPLIED DESIGN

1. สิ่งพิมพ์ หมายถึงอะไร

ก. สมุด แผ่นกระดาษ                                           ข. ทำการติดต่อให้ถึงกัน

ค. ถ่ายแบบ ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือ                        ง. สิ่งที่พิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร

2. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึงข้อใด

ก. สมุด แผ่นกระดาษ                                           ข. ทำการติดต่อให้ถึงกัน

ค. ถ่ายแบบ                                                     ง. สิ่งที่พิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร

3. ข้อใดคือกระบวนการผลิตงานสิ่งพิมพ์

ก. เครื่องคอมพิวเตอร์                                           ข. การเตรียมไฟล์งาน

ค. เรื่องภาพกับการพิมพ์                                        ง. ขนาดของกระดาษ

4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

ก. สื่อสิ่งพิมพ์แบบซิลค์สกรีน                                    ข. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเรียงพิมพ์

ค. สื่อสิ่งพิมพ์ตามลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์                       ง. สื่อสิ่งพิมพ์ตามอาร์ทเวิร์ค

5. ข้อใดคือวิธีการพิมพ์งานสื่อสิ่งพิมพ์

ก. การพิมพ์ออฟเซท                                            ข. การซิลค์สกรีน

ค. นำเพลทไปทำการพิมพ์                                      ง. ถูกทุกข้อ

 

6. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการจัดเตรียมอาร์ทเวิร์ค คือข้อใด

ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์                              ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์

ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องทำอาร์ทเวิร์ค        ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

7. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

ก. Adobe Acrobat Professional7                           ข. Adobe PageMaker7

ค. Adobe InDesignCS2                                       ง. ถูกทั้ง ข.และค.

8. ข้อใดคืองานก่อนกระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์

ก. งานวางแผน                                                  ข. จัดท าอาร์ทเวิร์ค

ค. งานก่อนพิมพ์                                                 ง. ลักษณะงาน

9. PageMaker เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก. Adobe Desktop Publishing                              ข. Desktop Publishing

ค. Adobe Acrobat                                             ง. ถูกทุกข้อ

10. การพิมพ์วิธีใดเหมือนการพิมพ์ซิลค์สกรีน

ก. โรเนียว                                                  ข. ตรายาง

ค. ออฟเซต                                                 ง. พิมพ์ดีด

11. การพิมพ์ในข้อใดใช้วิธีซิลค์สกรีน

ก. การพิมพ์หนังสือพิมพ์                                   ข. การพิมพ์ภาพเหมือน

ค. การพิมพ์เสื้อยืดด้วยสีน้ำ                                ง. การพิมพ์ด้วยสีสเปรย์

12. การพิมพ์แบบใด ให้หมึกพิมพ์ลงชิ้นงานมากที่สุด

ก. พิมพ์ออฟเซต                                            ข. พิมพ์ดีด

ค. พิมพ์แบบตราปั้ม หรือตรายาง                          ง. พิมพ์สกรีน

13. การพิมพ์สกรีน พิมพ์ให้หมึกลงชิ้นงานด้วยวิธีใด

ก. กดแม่พิมพ์ที่แท่นหมึกแล้วพิมพ์บนชิ้นงาน             ข. ใช้แปรง ป้ายหมึก

ค. ใช้วิธีพ่นหมึกผ่านผ้าลงไป                               ง. ใช้ยางปาด ปาดหมึก

14. การพิมพ์ซิลค์สกรีนพิมพ์ได้ดี บนวัสดุในข้อใด

ก. ผิวเรียบ แห้ง                                            ข. ผิวขรุขระ โค้ง

ค. ผิวขรุขระ แบน                                         ง. ผิวโค้ง เปียก

 

15. สถานที่ใดเหมาะสมที่สุดในการพิมพ์สกรีน

ก. ใช้ห้องมืด                                                ข. ใช้ห้องเรียนปกติ อากาศถ่ายเทได้

ค. ใช้สนามกลางแจ้ง                                       ง. ใช้ห้องปรับอากาศ

16. ยางปาดที่ไม่ทนน้ำมัน ใช้กับหมึกพิมพ์ข้อใด

ก. หมึกพิมพ์โลหะแห้งช้า                                  ข. หมึก PVC แห้งเร็ว

ค. หมึกน้ำพิมพ์ผ้า                                          ง. หมึกเชื้อน้ำมันแห้งเร็ว

17. สีหรือหมึกพิมพ์ชนิดใด ขณะพิมพ์จะมีกลิ่นสารระเหยมากที่สุด

ก. สีพิมพ์พลาสติกแห้งเร็ว                                  ข. สีน้ำ

ค. สีพิมพ์โลหะแห้งช้า                                      ง. สีน้ำแห้งเร็ว

18. ใช้อะไรล้างหมึกน้ำออกจากบล็อก หลังจากสกรีนเสร็จ

ก. น้ำยาล้างสี                                              ข. ครีมสตริป

ค. น้ำยาสตริป                                              ง. น้ำสะอาด

19. การยึดบล็อกกับโต๊ะเพื่อพิมพ์สกรีน ใช้อุปกรณ์ใด

ก. C Clamp                                               ข. บานพับ

ค. ตะปูตอกกรอบติดกับโต๊ะ                               ง. กาวทาโต๊ะ

20. การพิมพ์ซิลสกรีน เหมือนวิธีการพิมพ์ในข้อใด

ก. การพิมพ์ออฟเซต                                        ข. การพิมพ์แบบพิมพ์ดีด

ค. การพิมพ์แบบตรายาง                                   ง. การพิมพ์แบบโรเนียว

21. เบอร์ผ้าสกรีน บอกถึงอะไร

ก. ความหนาของเส้นใย                                    ข. การบอกประเภทของงานพิมพ์

ค. จำนวนเส้นใยผ้า                                        ง. ความกว้างยาวของขนาดผ้าสกรีน

24. ผ้าสกรีนที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน ทำจากอะไร

ก. ใยไหม                                                   ข. ใยฝ้าย

ค. ใยสังเคราะห์                                            ง. ถูกทุกข้อ

25. วิธีพิมพ์ในข้อใด เร็วที่สุด

ก. ถ่ายเอกสาร                                             ข. ตรายาง

ค. พิมพ์ดีด                                                  ง. เครื่อง Ink Jet

 

26.ข้อใดคือสีของกาวอัด

ก. ฟ้า                                                       ข. ดำ

ค. แดง                                                      ง. ม่วง

27. บล็อกสกรีนคืออะไร

ก. กรอบอะลูมิเนียม                                        ข. กรอบไม้ที่ขึงผ้าสกรีนแล้ว

ค. กรอบไม้                                                 ง. ผ้าสกรีนที่ตัดตามขนาด

28. สถานที่ หรือห้องที่ใช้ในการถ่ายบล็อกสกรีน ควรมีสภาพอย่างไร

ก. มืดสนิท                                                  ข. มืดสลัว หรือมีแสงสีแดงอ่อน ๆ

ค. มืดแต่เปิดหลอด Black Lightไว้                        ง. แสงสว่างปกติ

29. กาวอัดที่เคลือบบนผ้าสกรีนทำหน้าที่อะไร

ก. อุดรูผ้าสกรีนให้มิด                                      ข. ยึดผ้าสกรีนเพื่อให้ผ้าตึง

ค. สร้างสีสันให้ผ้าสกรีน                                   ง. เป็นพื้นรองรับยางปาด

30. ในการถ่ายบล็อกสกรีนถ้ากดผ้าไม่ชิดกับแบบบนตู้ไฟจะได้ผลอย่างไร

ก. ภาพคมชัดดี                                             ข. ฉีดน้ำ กาวอัดหลุดออกหมด

ค. ภาพเบลอไม่คมชัด                                      ง. ใช้ได้ดีไม่มีอะไร

31.ให้นักเรียนออกแบบลายพิมพ์ถุงผ้า แนวคิด : a.ลดภาวะโลกร้อน b.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม c.โลกสีเขียวในกระดาษที่แจกให้พร้อมทั้งระบายสีให้เหมาะสมสวยงาม ( 5 คะแนน )

32.ให้นักเรียนออกแบบลายพิมพ์เสื้อยืดคอกลม แนวคิด : ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอน้หนาว “เที่ยวน้ำหนาวไม่ไกล ไปได้ทุกเดือน”ในกระดาษที่แจกให้พร้อมทั้งระบายสีให้เหมาะสมสวยงาม ( 5 คะแนน )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s