Midterm:M2

       

1.     พื้นฐานการรับรู้เกิดจากสิ่งใด

ก.     เกิดจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ                      ข.   เกิดขึ้นด้วยประสาทสัมผัส

ค.     เป็นพฤติกรรมที่สั่งสม                                  ง.   มีการเรียนรู้มาก่อน

 

        2.  ข้อใดคือทฤษฎีการเห็น

ก.   เห็นแสงและเงา                                           ข.    เห็นความเป็นเอกภาพ

ค.   เห็นจุดเด่นของผลงาน                                    ง.    เห็นลักษณะของเส้นหลายชนิด

3.  ทัศนธาตุ หมายถึงข้อใด

ก.   พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์

ข.   ส่วนประกอบของการมองเห็น

ค.   การรับรู้ทางการมองเห็นของมนุษย์

ง.   องค์ประกอบที่สำคัญของผลงานทัศนศิลป์

4.  ข้อใดเป็นรูปแบบพื้นฐานของทัศนธาตุ

ก.   ความเป็นเอกภาพ

ข.   ความงามทางกายภาพ

ค.   การรับรู้ทางการมองเห็น

ง.   จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ที่ว่าง น้ำหนักอ่อน-แก่ พื้นผิว และสี

5.  ทำไมจึงต้องวิเคราะห์รูปแบบของทัศนธาตุ

ก.   สะท้อนแนวคิดการรับรู้จากการมองเห็น

ข.   สะท้อนการรับรู้ที่แตกต่างกันของธรรมชาติ

ค.   สะท้อนการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่องานทัศนศิลป์

ง.   สะท้อนแนวคิดการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน

6.  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การออกแบบประสบความสำเร็จ

ก.   ธรรมชาติ                                        ข.   ประสบการณ์

ค.   เทคนิคการทำงาน                               ง.    เทคโนโลยี

        7.  ข้อใด ไม่ใช่หลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์

ก.   วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ข.   วิเคราะห์การใช้วัสดุและเทคนิค

ค.   วิเคราะห์รูปแบบและรูปทรง

ง.   วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย

ดูภาพ แล้วตอบคำถามข้อ 8-10

pix

8.  ข้อใด คือเอกภาพของเส้นแบบขัดแย้ง

ก.     ภาพ 1                                        ข.   ภาพ 2

ค.   ภาพ 3                                           ง.    ภาพ 4

9.  ข้อใด คือเอกภาพของรูปร่างและรูปทรงแบบขัดแย้ง

ก.     ภาพ 1                                        ข.   ภาพ 2

ค.   ภาพ 3                                           ง.    ภาพ 4

10. ข้อใด คือเอกภาพของการใช้น้ำหนักแบบขัดแย้ง

ก.     ภาพ 1                                        ข.   ภาพ 2

ค.   ภาพ 3                                           ง.    ภาพ 4

11. ข้อใดคือ ผลงานจิตรกรรม

ก.     ภาพเขียนตามกำแพงโบสถ์

ข.     อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ค.     ตึกไทยคู่ฟ้า

ง.    เหรียญบาท

12. ข้อใดคือ ผลงานประติมากรรม                        

ก.   ภาพวาดการ์ตูน                                 ข.   พระบรมรูปทรงม้า

ค.   ภาพวาดทิวทัศน์                                ง.    อาคาร บ้านเรือน

13. ประติมากรรม แบ่งได้เป็นกี่ประเภท

ก.   1 ประเภท                                                ข.   2 ประเภท

ค.   3 ประเภท                                                ง.    4 ประเภท

14. สื่อผสม หมายถึงข้อใด

ก.   การระบายชั้นของสีลงบนระนาบรองรับ

ข.   เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลายๆ ประเภทเข้าด้วยกัน

ค.   ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยกรรมวิธี การปั้น การหล่อ การแกะสลัก เป็นต้น

ง.   อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่ทั้งภายนอกและภายในสิ่งปลูกสร้าง

        15. ผลงานส่วนใหญ่ของอาจารย์เฟื้อ จะเป็นลักษณะใด

ก.   ภาพลายเส้น

ข.   การปั้นและการหล่อ

ค.   การเขียนภาพโดยใช้สีไม้

ง.   ภาพวาดด้วยสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

16. อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มีความเชี่ยวชาญในด้านใด

ก.   การวาดภาพลายเส้น

ข.     การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน

ค.   การเขียนภาพโดยใช้สีไม้

ง.    การเขียนภาพด้วยสีอะคริลิก

17. อาจารย์ชำเลือง วิเชียรเขตต์ ขึ้นรูปด้วยวัสดุใดก่อนจะทำการหล่อ

ก.   ดินขาว                                          ข.    ดินน้ำมัน

ค.   ดินเหนียว                                       ง.     ปูนปลาสเตอร์

18. งานประติมากรรมที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน คือข้อใด

ก.     ประติมากรรมนูนสูง                          ข.    ประติมากรรมนูนต่ำ

ค.   ประติมากรรมลอยตัว                           ง.     ประติมากรรมแกะไม้

19. ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กมล ทัศนาญชลี คือข้อใด

ก.     งานศิลปะสื่อผสม

ข.   งานจิตรกรรมฝาผนัง

ค.   งานประติมากรรมลอยตัว

ง.    งานออกแบบพาณิชย์ศิลป์

 

        20. การระบายสีน้ำของอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ใช้เทคนิคใด

ก.     เปียกบนเปียก                                 ข.   แห้งบนเปียก

ค.   เปียกบนแห้ง                                    ง.    แห้งบนแห้ง

        21. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว

ก.     คิดกรอบและวางแผนการทำงาน

ข.     รวบรวมเรื่องราวที่จะวาด

ค.     ร่างภาพโครงสร้างหยาบ

ง.    จัดวางรูปร่างรูปทรง

22. ข้อใดมีความสำคัญสำหรับการจัดหน้ากระดาษ       

ก.   ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล

ข.   การร่างภาพด้วยน้ำหนักของดินสอ

ค.   การเลือกประเด็นที่สำคัญ

ง.   การวิเคราะห์เนื้อหา

23. การวาดภาพด้วยสีน้ำเป็นกระบวนการที่สำคัญของงานทัศนศิลป์ด้านใด

ก.   จินตนาการ                                      ข.   จิตรกรรม

ค.   พานิชย์ศิลป์                                     ง.    ประยุกต์ศิลป์

24. ข้อใดคือ ลักษณะของสีน้ำ

ก.   เข้มข้น                                           ข.    เหนียว

ค.   โปร่งแสง                                        ง.    ทึบแสง

25. ถ้าต้องการให้สีน้ำมีสีอ่อนลง ควรจะผสมสิ่งใด

ก.   สีขาว                                            ข.    สีเทา

ค.   สีที่อ่อนกว่า                                     ง.    น้ำสะอาด

26. คุณสมบัติของสีโปสเตอร์มีลักษณะทึบแสงเหมือนสีประเภทใด

ก.   สีน้ำ                                             ข.   สีน้ำมัน

ค.   สีฝุ่น                                             ง.    สีชอล์ก

27. การระบายท้องฟ้าด้วยสีน้ำ มีวิธีการอย่างไร

ก.   ใช้สีขาวผสมให้สีอ่อน

ข.    ใช้สีเทาผสมให้สีอ่อน

ค.   ใช้น้ำสะอาดผสมอ่อนๆ

ง.     ระบายสีแล้วเอียงกระดาษทำมุมสูง

28. ข้อใดคือ การระบายสีให้เกิดการซึมผสมกันเอง

ก.     แบบเปียกบนเปียก                                     ข.    แบบเปียกบนแห้ง

ค.   แบบแห้งบนเปียก                               ง.    แบบแห้งบนแห้ง

29. ถ้าต้องการให้สีโปสเตอร์มีสีอ่อนลง ควรผสมด้วยสิ่งใด

ก.     สีขาว                                          ข.    สีเทา

ค.   สีที่อ่อนกว่า                                     ง.    น้ำสะอาด

         30.ข้อใดเป็นเทคนิคที่จัดได้ว่าไม่ซับซ้อน

ก.     เทคนิคเปียกบนเปียก

ข.   เทคนิคแห้งบนเปียก

ค.   เทคนิคสีน้ำกับเทคนิควาดเส้น

ง.    เทคนิคสีน้ำกับเทคนิคสีโปสเตอร์

        31. บุคลิกลักษณะ หมายถึงข้อใด

ก.     ผู้แสดงหรือตัวแสดง

ข.   การถ่ายทอดอารมณ์จากผู้วาด

ค.   การกำหนดโครงสร้างของรูปแบบ

ง.   ลักษณะจำเพาะตัวของบุคคลแต่ละคน

32. ตัวละครใดที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเรื่อง            

ก.   ตัวเอก                                           ข.   ตัวรอง

ค.   ตัวร้าย                                           ง.    ตัวประกอบ

33. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการวาดภาพตัวละคร

ก.   เลือกเหตุการณ์หรือสถานการณ์                ข.    เลือกเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ

ค.   ร่างภาพตามเหตุการณ์                          ง.    ออกแบบตัวละคร

34. ข้อใด ไม่ใช่การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของตัวละคร

ก.   การวิเคราะห์เหตุการณ์และยุคสมัยในเนื้อเรื่อง

ข.   การวิเคราะห์บริบทของเนื้อเรื่อง

ค.   การวิเคราะห์คำบรรยายตัวละคร

ง.   การวิเคราะห์แนวคิดของผู้แต่ง

35. ข้อใด คือ บุคลิกลักษณะของพระเอก

ก.   ใบหน้าหล่อเหลา ดูสุขุม หนักแน่น

ข.   สีหน้าดูหยิ่งยโส ตาขวาง ท่าทางไม่เป็นมิตร

ค.   ดวงตารีเล็ก จมูกใหญ่ โหนกแก้มนูนสูง รูปร่างบึกบึน

ง.   เป็นชายวัยกลางคน คิ้วหน้า แสดงแววตาอำมหิต มีหนวดเครา

36. ข้อใด คือ บุคลิกลักษณะของนางเอก

ก.   สีหน้าดูหยิ่งยโส ตาขวาง ท่าทางไม่เป็นมิตร

ข.     เป็นคนสวย อ่อนหวาน มีเสน่ห์ ฉลาด มีไหวพริบ

ค.   ดวงตารีเล็ก จมูกใหญ่ โหนกแก้มนูนสูง รูปร่างบึกบึน

ง.    ลักษณะผอม จมูกโต แก้มตอบ มีรอยย่น และรอยตีนกา

37. ข้อใด คือ ลักษณะของตัวโกง

ก.   ใบหน้าหล่อเหลา ดูสุขุม หนักแน่น

ข.    เป็นคนสวย อ่อนหวาน มีเสน่ห์ ฉลาด มีไหวพริบ

ค.   ดวงตารีเล็ก จมูกใหญ่ โหนกแก้มนูนสูง รูปร่างบึกบึน

ง.   ลักษณะผอม จมูกโต แก้มตอบ มีรอยย่น และรอยตีนกา

38. การวาดภาพตัวละครแบบการ์ตูน ควรฝึกทักษะเรื่องใดก่อน

ก.     การวาดเส้นรอบนอกของคน สัตว์ สิ่งของ

ข.    การเขียนให้มีลักษณะแสดงทัศนียภาพ

ค.   การลงหมึกหรือระบายสี

ง.   การจัดองค์ประกอบศิลป์

39. ข้อใด เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่สร้างจากวอล์ท ดิสนีย์

ก.   ก้านกล้วย                                       ข.    ปลาบู่ทอง

ค.   ซิลเดอเรลลา                                    ง.    พระอภัยมณี

         40.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตามวิธีการวาดภาพการ์ตูน

ก.    การวาดรูปร่างของผู้ชายและผู้หญิงจะมีความแตกต่างกัน

ข.   การวาดเด็กเล็กจะต้องวาดศีรษะให้มีขนาดใหญ่กว่าของผู้ใหญ่

ค.   การวาดภาพพระเอกจะต้องวาดใบหน้าที่หล่อเหลา สมสัดส่วน

ง.   การวาดภาพคนอ้วนจะต้องวาดตัวให้สูง มีศีรษะ คอ ขาและแขนที่ยาว

0808090808

Advertisements

1 ตอบกลับที่ Midterm:M2

  1. Pingback: แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 | Arte Classi! ห้องเรียนศิลปะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s