Midterm M:6

https://i1.wp.com/upic.me/i/v5/chibi_maeda.jpg

.    ข้อใด คือ การบรรยายผลงานทัศนศิลป์

ก.  พิจารณา สังเกต บรรยาย

ข.  คิดวิเคราะห์สิ่งที่เห็นก่อน

ค.  ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์

ง.  ใช้คำศัพท์ทางทัศนศิลป์ประกอบ

2.  ข้อใด คือ การบรรยายจุดประสงค์

ก.  จำแนกแยกแยะทัศนธาตุ

ข.  เน้นคุณค่าทางสุนทรียภาพ

ค.  แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ง.  ความมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.  ข้อใด คือ ประโยชน์ของการใช้คำศัพท์ทางทัศนศิลป์

บรรยายผลงานทางทัศนศิลป์

ก.  เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ข.  เพื่อให้มีทักษะและกระบวนการปฏิบัติงาน

ค.  เพื่อฝึกให้สามารถค้นหาสิ่งสำคัญในผลงาน

ง.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้

4.  ข้อใด คือ เทคนิคการพิมพ์ภาพภาพเทคนิคแกะไม้

ก.  การพิมพ์จากส่วนนูน

ข.  ใช้เครื่องอัดด้วยแท่นพิมพ์

ค.  ใช้ส่วนที่เป็นร่องของแม่พิมพ์

ง.  เส้น หรือลวดลายต่างๆ ชัดเจน

5.  รากฐานของศัพท์ภาพพิมพ์มาจากภาษาใด

ก.  กรีก                       ข.  อียิปต์

ค.  อิตาลี                        ง.  อังกฤษ

6. ข้อใด คือ เครื่องพิมพ์

ก.  แท่นพิมพ์ที่มีลูกกลิ้งเหล็กด้านบน

ข.  แท่นพิมพ์ที่มีลูกกลิ้งเหล็กด้านล่าง

ค.  แท่นพิมพ์ที่มีลูกกลิ้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

ง.  แท่นพิมพ์ที่มีลูกกลิ้งเหล็กขนาบด้านบนและด้านล่าง

7. สถาปัตยกรรมเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทใด

ก.  การออกแบบสิ่งก่อสร้าง

ข.  การออกแบบรูปร่างรูปทรง

ค.  การใช้ทัศนธาตุสร้างสรรค์งาน

ง.  การใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

8. ข้อใดคือรูปลักษณ์ใหม่ของงานสถาปัตยกรรม

ก.  การใช้วัสดุใหม่ๆ ตามวิทยากร

ข.  การรักษารูปแบบอิทธิพลจากจีน

ค.  การรักษารูปแบบอิทธิพลจากอินเดีย

ง.  การรักษารูปแบบอิทธิพลจากตะวันตก

9. การบรรยายงานสถาปัตยกรรมเน้นเรื่องใด

ก.  เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์

ข.  เน้นเรื่องการสื่อความคิดจินตนาการ

ค.  เน้นเรื่องรูปทรงและประโยชน์ใช้สอย

ง.  เน้นเรื่องการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

10.  งานสถาปัตยกรรมจะใช้ศัพท์เฉพาะด้านใด

ก.  การออกแบบโครงสร้าง

ข.  สุนทรียภาพงานออกแบบ

ค.  การใช้วัสดุ สถาปัตยกรรม

ง.  การก่อสร้างและประโยชน์ใช้สอย

11.  ผลงานทางทัศนศิลป์สามารถบ่งบอกในเรื่องใด

ก.  ช่วงเวลาในแต่ละสมัย

ข.  แหล่งกำเนิดของผลงาน

ค.  การออกแบบรูปร่าง รูปทรง

ง.  รูปแบบและลักษณะของผลงาน

 

12.  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มีเครื่องปั้นดินเผาลักษณะใด

ก.  เครื่องปั้นดินเผาภาชนะทรงสูง

ข.  เครื่องปั้นดินเผาภาชนะเขียนสี

ค.  เครื่องปั้นดินเผาภาชนะเคลือบสี

ง.  เครื่องปั้นดินเผาเขียนลวดลายเคลือบ

 

13.  ความพิเศษของผลงานทัศนศิลป์ยุคโลหะ คือข้อใด

ก.  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติป่าเขา

ข.  คตินิยมตามความเชื่อของท้องถิ่น

ค.  เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีแบบบ้านเชียง

ง.  การประกอบพิธีกรรมแบบชุมชนเล็กๆ

 

14.  ภาพเขียนผนังถ้ำมักเขียนเรื่องใด

ก.  ศาสนา

ข.  ธรรมชาติ

ค.  การล่าสัตว์

ง.  รูปทรงเรขาคณิต

 

15.  นิยมสร้างธรรมจักรกับกวางหมอบเพื่อเรื่องใด

ก.  คติความคิด

ข.  บูชาธรรมชาติ

ค.  พิธีกรรม เซ่นไหว้

ง.  ประกาศพระพุทธศาสนา

16.   ส่วนใดเป็นส่วนสำคัญของศิลปะขอม

ก.  เขียนสี

ข.  ทับหลัง

ค.  ลวดลาย

ง.  รูปทรงแปลก

 

17. พระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของศิลปะสุโขทัย

คือข้อใด

ก.  พระปางนาคปรก

ข.  พระพุทธรูปปางลีลา

ค.  พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ง.  พระพุทธรูปปางสมาธิ

 

1 8. ในรัชกาลที่ 5 อาคารบ้านเรือนรับอิทธิพลจากที่ใด

ก.  จีน                     ข.  พม่า

ค.  อินเดีย                ง.  ตะวันตก

 

1 9. ข้อใดคือวิวัฒนาการทางทัศนศิลป์ในดินแดน

ประเทศไทย

ก.  ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม การบูชา

ข.  ความเชื่อเกี่ยวกับความศรัทธาเลื่อมใส

ค.  ความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ

ง.  ความเชื่อเกี่ยวกับการเซ่นไหว้ด้วยวิธีการต่างๆ

 

20.  อิทธิพลจากที่ใดที่มีบทบาทต่องานทัศนศิลป์ไทย

มากที่สุด

ก.  จีน       ข.  ขอม

ค.  อินเดีย        ง.  ตะวันตก

21.  ข้อใด คือ การนำสีศิลปะ 2 แขนง มาสร้างสรรค์

เป็นงานชิ้นเดียวกัน

ก.  ภาพพิมพ์

ข.  งานสื่อผสม

ค.  งานปฏิมากรรม

ง.  งานออกแบบตกแต่ง

 

22.  ข้อใด คือ การพัฒนาของศิลปินไทยจากการใช้สีน้ำมัน

ผสมกับวัสดุ 3 มิติ

ก.  สีน้ำผสมกับวัสดุ 3 มิติ

ข.  สีฝุ่นผสมกับวัสดุ 3 มิติ

ค.  วัสดุสำเร็จรูปผสมผสานเป็นงาน 3 มิติ

ง.  วัสดุสำเร็จรูปผสมผสานเป็นงาน 2 มิติ

 

23.  ข้อใด ไม่ใช่การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ประเภทสื่อผสม

ก.  การใช้ปูนปลาสเตอร์

ข.  การใช้ภาพและเสียง

ค.  การใช้เสียงและกลิ่น

ง.  ใช้ศิลปะประเภทการจัดวาง

 

24.  ข้อใด คือ ลักษณะพิเศษของผลงานถาวร โกอุดมวิทย์

ก.  ใช้โลหะ                   ข.  ใช้หนังสัตว์

ค.  ใช้กิ่งไม้เล็ก              ง.  ใช้ทองคำเปลว

 

25.  ข้อใด คือ ศิลปินสื่อวีดิทัศน์

ก.  ทวน ธีระพิจิตร         ข.  วิโชค มุกดามณี

ค.  กมล เผ่าสวัสดิ์            ง.  มณเฑียร บุญมา

26.   ชลูด นิ่มเสมอ เป็นผู้บุกเบิกผลงานลักษณะใด

ก.  ผลงานสื่อผสมสมัยใหม่

ข.  ผลงานการออกแบบภาพพิมพ์

ค.  ผลงานด้านภาพพิมพ์สมัยใหม่

ง.  ผลงานการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ

 

2 7. ข้อใด คือ วัสดุที่ญาณวิทย์ กุญแจทอง ใช้สกัดและ

สังเคราะห์สี

ก.  ดิน                              ข.  ยางไม้

ค.  ดอกไม้                         ง.  เปลือกไม้

 

28. สุรสีห์ กุศลวงศ์ สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์

ในลักษณะใด

ก.  ภาพพิมพ์สื่อผสม

ข.  ภาพพิมพ์นามธรรม

ค.  ภาพพิมพ์เหมือนจริง

ง.  ภาพพิมพ์ถ่ายทอดเป็นเรื่องราว

 

29. ศิลปินท่านใดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพทิวทัศน์

ก.  สุรสีห์ กุศลวงศ์

ข.  พิษณุ ศุภนิมิตร

ค.  ทินกร กาษรสุวรรณ

ง.  ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

 

30.  วัสดุใดที่สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ แล้วสามารถ

สื่อได้ถึงพลังลี้ลับ

ก.  ดิน                              ข.  ไม้

ค.  หิน             ง.  โลหะ

31.  หลักฐานภาพพิมพ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มักพบได้ที่ใด

ก.  สมุดบันทึก

ข.  พิพิธภัณฑ์

ค.  ผลงานภาพพิมพ์

ง.  ลวดลายบนผนังถ้ำ

 

32.  ชนชาติใดของแถบเอเชียที่รู้จักสร้างผลงานภาพพิมพ์

เป็นชาติแรก

ก.  จีน                            ข.  ไทย

ค.  อินเดีย                                                                            ง.  ศรีลังกา

 

33.  ข้อใดคือลักษณะทางกายภาพของภาพพิมพ์ในปัจจุบัน

ก.  มีความลึก                  ข.  มีความหนา

ค.  ลักษณะ 3 มิติ             ง.  พื้นผิวแบนราบ

 

34.  การออกแบบเบื้องต้นมีความสำคัญต่องานพิมพ์อย่างไร

ก.  เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์

ข.  วางแผนเกี่ยวกับการใช้สี

ค.  เลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม

ง.  เป็นแนวทางในการพิมพ์ภาพ

 

35.  ในอดีตการพิมพ์ภาพของไทยเลือกใช้สีประเภทใด

ก.  สีน้ำ

ข.  สีฝุ่น

ค.  สีโปสเตอร์

ง.  สีจากธรรมชาติ

36.   ข้อใดคือความสำคัญของเทคนิคการพิมพ์ภาพเบื้องต้น

ก.  การออกแบบ

ข.  วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์

ค.  การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์

ง.  วัตถุประสงค์ของการพิมพ์

 

37. การสร้างแม่พิมพ์นูนควรคำนึงถึงข้อใด

ก.  การกลับจากซ้ายของพื้นรองรับ

ข.  การกลับจากขวาของพื้นรองรับ

ค.  การกลับจากซ้ายไปขวาของพื้นรองรับ

ง.  การกลับจากขวาไปซ้ายของพื้นรองรับ

 

38. ข้อใดคือเทคนิคการพิมพ์ภาพร่องลึกที่นิยมใช้ใน

ปัจจุบัน

ก.  การแกะไม้                ข.  การกัดกรด

ค.  การแกะปูน               ง.  การแกะหินทราย

 

3 9. นางสาวสมศรีควรเลือกเทคนิคการพิมพ์แบบใด

ลงบนเสื้อกีฬา

ก.  แบบพิมพ์ราบ            ข.  แบบพิมพ์นูน

ค.  แบบพิมพ์ร่องลึก        ง.  แบบพิมพ์ลายฉลุ

 

40.  จีนเคยสร้างตราประทับให้ไทยในสมัยใด

ก.  ธนบุรี                      ข.  อยุธยา

ค.  สุโขทัย      ง.  รัตนโกสินทร์

Advertisements

3 ตอบกลับที่ Midterm M:6

  1. Pingback: แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 | Arte Classi! ห้องเรียนศิลปะ

  2. Phakorn พูดว่า:

    มีเฉลยไหมครับ

  3. wannapa พูดว่า:

    ดีค่ะ..อยากได้เฉลยจังเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s