MIDTERM-2-M1

1.       ข้อใดกล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

ก.       สิ่งที่สวยงาม                                   ข.       การสร้างสรรค์

ค.       สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น                            ง.        สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความพึงพอใจ

 

2.       จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และภาพพิมพ์ จัดอยู่ในศิลปะสาขาใด

          ก.       โสตศิลป์                                       ข.    วิจิตรศิลป์

ค.       ประยุกต์ศิลป์                                 ค.    อุตสาหกรรมศิลป์

 

3.       ประติมากรรม หมายถึง การสร้างสรรค์งานด้วยวิธีใด

          ก.       การตกแต่งลวดลาย                           ข.    การขูด ขีด ลาก

ค.       การปั้น การแกะสลัก การหล่อ               ง.     การออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ

 

4.       ผู้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม เรียกชื่อตามข้อใด

          ก.       จิตรกร                                         ข.     สถาปนิก

ค.       ประติมากร                                   ง.      สถาปัตยกรรม

 

5.       ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา

          ก.       เทวรูป                                         ข.     โบสถ์

ค.       ศาลาการเปรียญ                              ง.      พระธาตุดอยสุเทพ

 

6.       ภาพพิมพ์พื้นราบ มีลักษณะอย่างไร

          ก.       เป็นกระบวนการพิมพ์ที่นำเอาแผ่นหินมาเป็นแม่พิมพ์

ข.       เป็นกระบวนการพิมพ์ที่ได้ภาพพิมพ์ตรงกับแม่พิมพ์

ค.       เป็นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการทำให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูน

ง.        เป็นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการสร้างภาพหรือริ้วรอยลงบนแม่พิมพ์

 

7.       ปราสาทหินนครวัด นครธม เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลความเชื่อและ

          ความศรัทธา ตั้งอยู่ที่ประเทศใด

          ก.       ไทย                                            ข.     พม่า

ค.       กัมพูชา                                        ง.      อินโดนีเซีย

 

 

 

 

 

8.       สุนทรียภาพที่เกิดจากการชมผลงานทางทัศนศิลป์ ตรงกับข้อใด

          ก.       ช่วยลดความแข็งกระด้างภายในใจ

ข.       ช่วยให้ประมาณคุณค่าของผลงานได้

ค.       จดจำรายละเอียดของงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

ง.        เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผล

 

9.       ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของงานทัศนศิลป์

ก.       ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

ข.       ถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นสากล

ค.       พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความทันสมัย

ง.        สร้างความพึงพอใจให้กับอารมณ์ของมนุษย์

 

10.      การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดในต่อไปนี้

ก.       การรับรู้ จินตนาการ ประสบการณ์

ข.       สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ จินตนาการ

ค.       ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

ง.        องค์ประกอบศิลป์ การรับรู้ วิธีการสร้างสรรค์

 

11.      ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของทัศนธาตุ คืออะไร

ก.       เส้น                                            ข.       สี

ค.       รูปทรง                                         ง.        แสงเงา

 

12.      ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของทัศนธาตุ

ก.       รูปร่าง  รูปทรง  พื้นผิว                       ข.       เส้น   สี   แสงเงา

ค.       ความสมดุล  สัดส่วน  จุดสนใจ              ง.        น้ำหนัก  ที่ว่าง

 

13.      เส้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง คือข้อใด

ก.       เส้นตรงตามแนวตั้ง                            ข.       เส้นตรงตามแนวนอน

ค.       เส้นเอียงหรือเส้นทแยง                        ง.        เส้นฟันปลา

 

14.      ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงที่ถูกต้อง

ก.       รูปทรงมี  2  มิติ                              ข.       รูปทรงมี  3  มิติ

ค.       รูปทรงไม่มีน้ำหนัก                            ง.        รูปทรงไม่มีปริมาตร

 

15.      สีขั้นที่ 1  หรือแม่สี ได้แก่สีอะไรบ้าง

ก.       สีน้ำเงิน  สีเขียว  สีแดง                       ข.       สีเหลือง  สีน้ำเงิน  สีม่วง

ค.       สีแดง  สีส้ม  สีม่วง                            ง.        สีแดง  สีเหลือง  สีน้ำเงิน

 

16.      สีขั้นที่ 2  เกิดจากแม่สี  2 สี ผสมกันในอัตราส่วนเท่าไร

ก.       อัตราส่วน  1  :  1                            ข.       อัตราส่วน  1  :  2

ค.       อัตราส่วน  1  :  3                            ง.        อัตราส่วน  1  :  4

 

17.      สีในข้อใด ให้ความรู้สึก “ใจเย็น  สง่า  ฉลาด  สุขุม”

          ก.       สีม่วง                                          ข.       สีส้ม

ค.       สีเทา                                           ง.        สีน้ำตาล

 

18.      การจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ต้องการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือข้อใด

          ก.       จังหวะและจุดสนใจ                           ข.       ความเป็นเอกภาพ

ค.       ความสมดุล                                   ง.        สัดส่วน

 

19.      ข้อใด คือ การจัดองค์ประกอบศิลป์

ก.       การจัดบริเวณให้เหมาะสม

ข.       การนำ แสง  เงา  สี  จังหวะ  มาจัดร่วมกัน

ค.       การนำทัศนธาตุมาประกอบกันให้เกิดงานทัศนศิลป์

ง.        การแยกส่วนประกอบของทัศนธาตุออกให้ชัดเจน

 

20.      สิ่งแวดล้อมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ก.       สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุขให้กับมนุษย์

ข.       สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ค.       สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตมาแต่โบราณ

ง.        สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

 

21.      การวาดภาพระบายสีเป็นศิลปะแขนงใด

ก.   จิตรกรรม                                                    ข.       ประติมากรรม

ค.   ภาพพิมพ์                                           ง.        สถาปัตยกรรม

 

22.      งานจิตรกรรม หมายถึง งานลักษณะใด

ก.   การขัด ขุด หยด แต้ม                             ข.       การวาดเส้นด้วยดินสอ

ค.   การวาดเส้นด้วยปากกา                           ง.        การวาดภาพระบายสี

 

23.      การออกแบบ หมายถึง เรื่องใด

ก.   มนุษย์รู้จักการใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์วัสดุเหลือใช้

ข.   ปลูกฝังสุนทรียภาพและพัฒนาจิตใจ

ค.   การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่

ง.   นำทัศนธาตุทุกชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

24.      ความสำคัญอันดับแรกของการออกแบบ คืออะไร

ก.   เน้นความสวยงาม                                      ข.             ประโยชน์ใช้สอย

ค.   มีการพัฒนารูปแบบตลอดเวลา                        ง.   รู้จักเลือกใช้วัสดุ

 

25.      หลักสำคัญของการออกแบบ มีลักษณะอย่างไร

ก.   ความสวยงามของชิ้นงาน

ข.   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาแพง

ค.   ใช้บุคลากรจำนวนมากในการผลิต

ง.   ต้องผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

 

 

 

26.      ความเป็นเอกภาพให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด

ก.   การวางเรียงกันของเส้นและรูปร่าง

ข.   การแสดงความตื้น ลึก หนา บาง ของภาพ

ค.   การแสดงแสงเงาของภาพให้เหมือนจริง

ง.   การนำทัศนธาตุมาประกอบกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

27.      ความกลมกลืน หมายถึง การจัดภาพให้มีความรู้สึกอย่างไร

ก.   เหมือนจริงทุกองค์ประกอบ                       ข.   สอดคล้องเข้ากันได้

ค.   เป็นรูปธรรมและนามธรรม                        ง.   มีความรู้สึกขัดแย้ง

 

28.      น้ำหนักและแรงถ่วงที่เสมอกันเป็นความสำคัญของเรื่องใด

ก.   ความเป็นเอกภาพ                                 ข.   ความกลมกลืนด้วยเส้น

ค.   ความกลมกลืนด้วยรูปร่าง รูปทรง                 ง.   ความสมดุล

29.      ความสมดุลซ้าย-ขวา เท่ากัน คืออะไร

ก.   รูปร่างมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง

ข.   รูปทรงมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง

ค.   รูปร่าง รูปทรง และสีเหมือนกันทั้งสองข้าง

ง.   สีเหมือนกันทั้งสองข้าง

 

30.      ความสมดุลซ้าย-ขวาไม่เท่ากันนิยมใช้มาก เพราะเหตุใด

ก.   องค์ประกอบโดยรวมดูแล้วสมดุล

ข.   รูปทรง ขนาด สัดส่วน เหมือนๆ กัน

ค.   น้ำหนัก อ่อน-แก่ของแสงและเงาไม่เหมือนกัน

ง.   เป็นความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน

 

31.      หลักฐานภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์มักพบบริเวณใด

ก.   วัด                                                  ข.   ปราสาท

ค.   บ้านเรือน                                               ง. ผนังถ้ำ

 

32.      ภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องราวใด

ก.   ผัก – ผลไม้                                         ข.   อาคาร – บ้านเรือน

ค.   สัตว์                                                ง.   มนุษย์

 

33.      เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี มีความสำคัญอย่างไร

ก.   เป็นสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานศิลปะทุกประเภททุกแขนง

ข.   เป็นการเรียนรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์บางประเภทเท่านั้น

ค.   เป็นการถ่ายทอดการคิดค้นดัดแปลงวัสดุ – อุปกรณ์ในการวาดภาพ

ง.   เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศิลปะประจำชาติ

 

34.      ดินสอดำชนิดอ่อน (B) เหมาะสำหรับใช้งานลักษณะใด

ก.   ร่างภาพและแรเงา                                 ข.   ออกแบบและเขียนภาพ

ค.   งานเขียนทั่วๆ ไป                                  ง.     ระบายเฉพาะเงาตกทอด

 

 

35.      การใช้ยางลบที่ไม่ถูกวิธี คือข้อใด

ก.   ใช้ยางลบถูเพียงเบาๆ ไปทิศทางเดียวกัน

ข.   ใช้ยางลบถูจากทางซ้ายมือไปทางขวามือ

ค.   ใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงปัดเศษยางลบออก

ง.   ลบรอยดินสอหลังระบายสีเสร็จ

 

36.      เรียงลำดับวิธีการใช้พู่กันที่ถูกต้อง

ก.   พู่กันที่ซื้อมาใหม่ต้องล้างน้ำให้กาวที่ติดปลายพู่กันออกให้หมด

ข.   ล้างสีที่ติดพู่กันออกให้หมด สลัดน้ำออก ใช้ผ้าเช็ดที่ปลายพู่กัน

ค.   อย่าแช่พู่กันไว้ในแก้วน้ำเพราะจะทำให้ปลายพู่กันงอหรือแตก

ง.   พู่กันเบอร์เล็กให้ระบายในพื้นที่เล็ก พู่กันเบอร์ใหญ่ให้ระบายในบริเวณกว้าง

ก.    ก  ข  ค  ง                                        ข.             ก  ง  ค  ข

ค.    ข  ค  ง  ก                                        ง.   ค  ง  ข  ก

 

37.      ข้อควรระวังในการระบายสีน้ำ คือข้อใด

ก.   ใช้พู่กันจุ่มสีระบายบนภาพจริงได้เลย

ข.   ไม่ควรระบายต่อเนื่องในแนวที่สียังไมแห้ง

ค.   อย่าระบายสีทับกันหลายครั้ง จะทำให้สีด่าง

ง.   ระบายด้านขวาไปด้านซ้าย และระบายจากบนลงล่าง

 

38.      สีโปสเตอร์แตกต่างจากสีน้ำ ในเรื่องใด

ก.     เนื้อสีโปร่งใสไม่ควรผสมน้ำ                          ข.             ถ้าต้องการสีอ่อนให้ผสมสีขาว

ค.     แห้งเร็วกว่าสีน้ำ                                      ง.   ไม่ควรระบายทับกันหลายครั้ง

39.      ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการวาดภาพ

ก.   ต้องจัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ให้พร้อม

ข.   ร่างภาพให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ

ค.   การเตรียมความพร้อมเป็นการเพิ่มภาระงาน

ง.   แรเงาหรือระบายสีให้สวยงาม

 

40.      การวาดภาพแรเงาและระบายสี มีประโยชน์อย่างไร

ก.   ได้ภาพ 3 มิติ มีความเป็นเอกภาพ                     ข.   ได้ภาพ 3 มิติ มีความกลมกลืน

ค.   ได้ภาพที่แสดงทัศนียภาพ                              ง.   ได้ภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s