M1

เนื้อหาจากหนังสือเรียน หน้า 1 – 30

1. กล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

ก.    สิ่งที่สวยงาม

ข.    การสร้างสรรค์

ค.    สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ง.    สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความพึงพอใจ

2.   จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และภาพพิมพ์ จัดอยู่ในศิลปะสาขาใด

ก.    โสตศิลป์                                      ข.    วิจิตรศิลป์

ค.    ประยุกต์ศิลป์                                ค.    อุตสาหกรรมศิลป์

3.   ประติมากรรม หมายถึง การสร้างสรรค์งานด้วยวิธีใด

ก.    การตกแต่งลวดลาย                          ข.    การขูด ขีด ลาก

ค.    การปั้น การแกะสลัก การหล่อ             ง.     การออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ

4.   ผู้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม เรียกชื่อตามข้อใด

ก.    จิตรกร                                       ข.     สถาปนิก

ค.    ประติมากร                                  ง.      สถาปัตยกรรม

5.   ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา

ก.    เทวรูป                                        ข.     โบสถ์

ค.    ศาลาการเปรียญ                             ง.      พระธาตุดอยสุเทพ

6.   ภาพพิมพ์พื้นราบ มีลักษณะอย่างไร

ก.    เป็นกระบวนการพิมพ์ที่นำเอาแผ่นหินมาเป็นแม่พิมพ์

ข.    เป็นกระบวนการพิมพ์ที่ได้ภาพพิมพ์ตรงกับแม่พิมพ์

ค.    เป็นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการทำให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูน

ง.    เป็นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการสร้างภาพหรือริ้วรอยลงบนแม่พิมพ์

7.   ปราสาทหินนครวัด นครธม เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลความเชื่อและ

ความศรัทธา ตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก.    ไทย                                                    ข.     พม่า

ค.    กัมพูชา                                                ง.      อินโดนีเซีย

8.   สุนทรียภาพที่เกิดจากการชมผลงานทางทัศนศิลป์ ตรงกับข้อใด

ก.    ช่วยลดความแข็งกระด้างภายในใจ

ข.    ช่วยให้ประมาณคุณค่าของผลงานได้

ค.    จดจำรายละเอียดของงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

ง.    เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

9.   ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของงานทัศนศิลป์

ก.    ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

ข.    ถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นสากล

ค.    พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความทันสมัย

ง.    สร้างความพึงพอใจให้กับอารมณ์ของมนุษย์

10. การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดในต่อไปนี้

ก.    การรับรู้ จินตนาการ ประสบการณ์

ข.    สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ จินตนาการ

ค.    ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

ง.    องค์ประกอบศิลป์ การรับรู้ วิธีการสร้างสรรค์

11. ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของทัศนธาตุ คืออะไร

ก.    เส้น                                           ข.   สี

ค.    รูปทรง                                       ง.   แสงเงา

12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของทัศนธาตุ

ก.    รูปร่าง  รูปทรง  พื้นผิว                     ข.   เส้น   สี   แสงเงา

ค.    ความสมดุล  สัดส่วน  จุดสนใจ             ง.   น้ำหนัก  ที่ว่าง

13. เส้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง คือข้อใด

ก.    เส้นตรงตามแนวตั้ง                          ข.   เส้นตรงตามแนวนอน

ค.    เส้นเอียงหรือเส้นทแยง                      ง.   เส้นฟันปลา

14. ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงที่ถูกต้อง

ก.    รูปทรงมี  2  มิติ                             ข.   รูปทรงมี  3  มิติ

ค.    รูปทรงไม่มีน้ำหนัก                           ง.   รูปทรงไม่มีปริมาตร

15. สีขั้นที่ 1  หรือแม่สี ได้แก่สีอะไรบ้าง

ก.    สีน้ำเงิน  สีเขียว  สีแดง                     ข.   สีเหลือง  สีน้ำเงิน  สีม่วง

ค.    สีแดง  สีส้ม  สีม่วง                          ง.   สีแดง  สีเหลือง  สีน้ำเงิน

16. สีขั้นที่ 2  เกิดจากแม่สี  2 สี ผสมกันในอัตราส่วนเท่าไร

ก.    อัตราส่วน  1  :  1                          ข.   อัตราส่วน  1  :  2

ค.    อัตราส่วน  1  :  3                          ง.   อัตราส่วน  1  :  4

17. สีในข้อใด ให้ความรู้สึก “ใจเย็น  สง่า  ฉลาด  สุขุม”

ก.    สีม่วง                                         ข.   สีส้ม

ค.    สีเทา                                         ง.   สีน้ำตาล

18. การจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ต้องการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือข้อใด

ก.    จังหวะและจุดสนใจ                         ข.   ความเป็นเอกภาพ

ค.    ความสมดุล                                  ง.   สัดส่วน

19. ข้อใด คือ การจัดองค์ประกอบศิลป์

ก.    การจัดบริเวณให้เหมาะสม

ข.    การนำ แสง  เงา  สี  จังหวะ  มาจัดร่วมกัน

ค.    การนำทัศนธาตุมาประกอบกันให้เกิดงานทัศนศิลป์

ง.    การแยกส่วนประกอบของทัศนธาตุออกให้ชัดเจน

20. สิ่งแวดล้อมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ก.    สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุขให้กับมนุษย์

ข.    สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ค.    สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตมาแต่โบราณ

ง.    สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ

Advertisements

1 ตอบกลับที่ M1

  1. Pingback: แนวข้อสอบกลางภาค | Arte Classi! ห้องเรียนศิลปะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s