Final:M5

1.     ข้อใด คือความหมายของการบรรยาย

ก.     การมองเห็น                                            ข.    การสังเกต

ค.     การบันทึก                                              ง.    การอธิบาย

2.     การบรรยายผลงานทัศนศิลป์ มีประโยชน์อย่างไร

ก.   ประเมินค่าผลงานศิลปะ

ข.   ประเมินราคาผลงานศิลปะ

ค.   ประเมินประเภทของผลงานศิลปะ

ง.   ประเมินความเป็นมาของผลงานศิลปะ

3.     การบรรยายให้เห็นถึงจุดประสงค์และเนื้อหาของงาน ควรคำนึงถึงข้อใด

ก.   วัสดุ อุปกรณ์

ข.   แรงบันดาลใจ

ค.   เจ้าของผลงาน

ง.   ศัพท์ทางทัศนศิลป์

4.     การบรรยายผลงานรูปแบบใด ที่สามารถค้นหาข้อมูลและชื่อที่ปรากฏได้ง่ายและชัดเจน

ก.   รูปแบบเหมือนจริง                              ข.    รูปแบบนามธรรม

ค.   รูปแบบดัดแปลง                                ง.     รูปแบบสื่อผสม

5.     ปัญหาของการบรรยายศิลปะสมัยใหม่ คือข้อใด

ก.   เจ้าของผลงาน

ข.   วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

ค.   รูปแบบของผลงาน

ง.   เทคนิควิธีการสร้างผลงาน

6.     ศัพท์ทางทัศนศิลป์ มีรากฐานมาจากภาษาใด

ก.   ภาษาอเมริกา                                   ข.   ภาษาอังกฤษ

ค.   ภาษาอิตาลี                                      ง.    ภาษาฝรั่งเศส

7.     เหรียญบาท ใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ข้อใด

ก.   รูปปั้นนูนมากกว่าสูง

ข.   รูปปั้นลอยตัว

ค.   รูปปั้นนูนต่ำ

ง.   รูปปั้นนูนสูง

8.     จุดจำนวนมากที่นำมาเรียงติดต่อเชื่อมโยงกันบนพื้นระนาบของทิศทาง ใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ข้อใด

ก.   จุด                                               ข.   เส้น

ค.   รูปร่าง                                           ง.    รูปทรง

 

9.     วัตถุที่ปรากฏให้เห็นทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนลึกหรือหนาใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ข้อใด

ก.   รูปร่าง                                           ข.   รูปทรง

ค.   พื้นผิว                                            ง.    น้ำหนักอ่อน-แก่

10. รูปปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบ ใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ข้อใด

ก.     รูปปั้นนูนต่ำ

ข.     รูปปั้นนูนสูง

ค.   รูปปั้นลอยตัว

ง.    รูปปั้นนูนมากกว่าต่ำ

11.    งานทัศนศิลป์ตะวันตก มีลักษณะเด่นอย่างไร

ก.   วิธีการสร้างสรรค์มีขอบเขตตายตัว

ข.   การใช้วัสดุ อุปกรณ์อยู่ในขอบเขตที่จำกัด

ค.   ลักษณะของผลงานแบ่งตามชนชาติและภาษา

ง.   มีการผสมผสานแนวคิดและรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกลาง

12.    ยุคสมัยใดที่มนุษย์เริ่มรู้จักการเขียนสี ขูดขีดเป็นรูปสัตว์บนผนังถ้ำ

ก.   ยุคหิน                                           ข.    ยุคโลหะ

ค.   สมัยโบราณ                                      ง.    สมัยใหม่

13.    ผลงานสถาปัตยกรรมข้อใดที่เป็นผลงานเด่นในยุคโลหะ

ก.   โบสถ์หินอ่อน                                    ข.    วิหารหินอ่อน

ค.   ปราสาทหินอ่อน                                ง.     อนุสาวรีย์หินอ่อน

14.    ชุมชนที่มีความเจริญมากในสมัยโบราณ คือข้อใด

ก.   กรีก                                              ข.    โรมัน

ค.   อียิปต์                                            ง.     ฝรั่งเศส

15.    การฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มขึ้นในประเทศใด

ก.   ฝรั่งเศส                                          ข.    อิตาลี

ค.   สเปน                                            ง.     เยอรมัน

16.    ข้อใด คือ ทัศนศิลป์รูปแบบตะวันตก

ก.   แบบอุดมคติ                                     ข.   ค่านิยมและความเชื่อ

ค.   ไม่แยกปรัชญาและศาสนา                      ง.    เหมือนจริงตามธรรมชาติ

17.    งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก แตกต่างกันในเรื่องใด

ก.   ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ข.   รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ค.   การแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม

ง.   วัสดุ เทคนิควิธีการ และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน

18.    ข้อใด คือ งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออก

ก.     จินตนาการตามแบบอุดมคติ

ข.     สะท้อนสังคมอุตสาหกรรม

ค.   ไม่เกี่ยวโยงกับศาสนา

ง.    แบบสัจนิยม

 

 

 

19.    ปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานทัศนศิลป์สมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลง คือข้อใด

ก.   การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ข.   วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย

ค.   มีผลงานเด่นชัดทุกประเภท

ง.    ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์

20.    อิทธิพลของผลงานทัศนศิลป์ตะวันตก คือข้อใด

ก.     สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งแปลกใหม่

ข.     สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรือง

ค.   เป็นต้นแบบให้ชาติอื่นรับไปพัฒนา

ง.    กำหนดหลักการและกฎเกณฑ์ทางทัศนศิลป์

21.    ปอล เซซาน เริ่มวาดภาพด้วยวัสดุประเภทใด

ก.     สีน้ำมัน                                                 ข.    สีน้ำ

ค.     ดินสอดำ                                                ง.    ถ่านไม้

22.    ภาพทิวทัศน์ของ ปอล เซซาน ใช้วิธีการใด

ก.   ถ่ายทอดธรรมชาติ

ข.   ตัดทอน ลด-เพิ่มรูปทรง

ค.   เน้นรูปทรงและปริมาตร

ง.   จินตนาการจากธรรมชาติ

23.    สีในข้อใด ที่อาจารย์ปรีชา เถาทอง ใช้สำหรับเน้นให้มีความโดดเด่น

ก.   เหลืองและเขียว                                 ข.    แดงและน้ำเงิน

ค.   ทองและแดง                                    ง.     ส้มและฟ้า

24.    เทคนิคพิเศษที่อาจารย์ปรีชา เถาทอง ใช้เพื่อให้เกิดความหมายตามเนื้อหาที่ต้องการ คือข้อใด

ก.   ผลงานแบบ 2 มิติ

ข.   ผลงานแบบ 3 มิติ

ค.   การใช้สีที่สด สว่าง

ง.   การใช้แสงไฟฉายสาดส่องเข้าไปที่ตัวผลงาน

25.    เอเดรียนสมิธ ได้ออกแบบสิ่งก่อสร้างให้ผสมผสานกับสิ่งใด

ก.   จินตนาการ

ข.   ความมั่นคง แข็งแรง

ค.   การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

ง.   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26.    ดร.ภิญโญ นำองค์ความรู้เรื่องใดมาบูรณาการในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของตนเอง

ก.   ลักษณะศิลปะไทยและสากล

ข.   การประยุกต์ใช้วัสดุ อุปกรณ์

ค.   รูปแบบของสถาปัตยกรรมอิสลาม

ง.   การออกแบบสิ่งก่อสร้างผสมผสานกับจินตนาการ

27.    ฮาโรลด์ โรเซนเบิร์ก ได้นำวัสดุสำเร็จรูปผสมกับเทคนิคใดเพื่อช่วยให้ภาพที่ปรากฏดูมีความหมาย

ก.   การย้อมสี                                       ข.   การหยดสี

ค.   การสลัดสี                                       ง.    การป้ายสี

 

 

28.    ผลงานของอาจารย์วิโชค มุกดามณี ให้ความสำคัญในเรื่องใด

ก.   ผสมผสานการใช้วัสดุจริง

ข.  ระบายสีเรียบๆ แบบธรรมชาติ

ค.   เลือกวัสดุตามประเภทของงาน

ง.   เน้นความเป็นจริงตามธรรมชาติ

29.    รามคินคา ไบจิใช้วัตถุดิบในข้อใดในการสร้างผลงานประติมากรรม

ก.   โลหะและไม้

ข.   กระดาษและผ้า

ค.   กระจกและเซรามิก

ง.   ปูนซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์

30.    เทคนิคในข้อใด ที่รามคินคา ไบจิใช้เพื่อให้ผลงานของเขามีความโดดเด่นน่าสนใจ

ก.   การใช้แสงไฟฉายสาดส่องเข้าไปที่ตัวผลงาน

ข.   การทิ้งร่องรอยและพื้นผิวไว้บนประติมากรรม

ค.   การใช้ฝีแปรงขนาดใหญ่ปล่อยทิ้งเป็นจุดๆ ไว้อย่างชัดเจน

ง.   การผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมอิสลาม และความทันสมัยแบบสากลเข้าด้วยกัน

31.    การเขียนภาพสีน้ำเป็นกระบวนการสืบเนื่องจากการวาดภาพในข้อใด

ก.     การวาดภาพแรเงา                            ข.   การวาดภาพการ์ตูน

ค.     การวาดภาพล้อเลียน                         ง.    การวาดภาพแบบเหมือนจริง

32.    คุณสมบัติพิเศษของสีน้ำ คือข้อใด

ก.   โปร่งใส                                          ข.    ใช้น้ำผสม

ค.   สะดวกในการใช้                                 ง.     ผลงานที่ออกมามีคุณค่า

33.    การใช้พู่กันจุ่มน้ำแล้วระบายบนกระดาษเขียนภาพก่อน จัดเป็นเทคนิคการระบายสีน้ำแบบใด

ก.   แบบแห้งบนแห้ง                                ข.    แบบแห้งบนเปียก

ค.   แบบเปียกบนแห้ง                               ง.     แบบเปียกบนเปียก

34.    เส้นลักษณะใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกคลี่คลาย

ก.   เส้นตรง                                         ข.    เส้นโค้งก้นหอย

ค.   เส้นนอน                                         ง.     เส้นฟันปลาหรือเส้นคด

35.    เส้นลักษณะใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกรุ่งเรือง สมบูรณ์

ก.   เส้นทางตั้ง                                       ข.    เส้นทางนอน

ค.   เส้นทางเฉียง                                    ง.     เส้นที่เฉียงและปลายโค้ง

36.    ข้อใด คือ ปัญหาในการสร้างงานสื่อผสมแบบสามมิติ

ก.   การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

ข.   การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด

ค.   มีเทคนิคการสร้างงานที่ค่อนข้างซับซ้อน

ง.    การออกแบบแนวคิดและการร่างภาพต้นแบบ

37.    การร่างแบบมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในเรื่องใด

ก.   การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

ข.   ใช้เวลาในการทำงานน้อย

ค.   การกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน

ง.   การบอกแนวคิดของผู้สร้างผลงาน

 

38.    วัสดุ อุปกรณ์ในข้อใด ไม่นิยมนำมาใช้ในการปั้น

ก.   ขี้ผึ้ง                                              ข.   ดินทราย

ค.   ดินเหนียว                                       ง.    ดินน้ำมัน

39.    เครื่องมือในการปั้นที่มีลักษณะเป็นห่วงกลมๆ หรือโค้งมนตรงปลาย ทำจากลวดเหล็กหรือ

        ทองเหลืองเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำสิ่งใด

ก.   ตัดเฉือน                                         ข.   ปาดผิวดิน

ค.   ทำให้เกิดพื้นผิว                                  ง.    ขูด เกลา ควัก

40.    ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรคำนึงก่อนที่จะปั้นดินเหนียวหรือดินน้ำมัน

ก.   การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

ข.   การเลือกแบบหรือการวาดแบบ

ค.   การสังเกตรูปลักษณ์ของสิ่งที่จะปั้น

ง.   การปั้นให้ออกมาเหมือนจริงมากที่สุด

Advertisements

5 ตอบกลับที่ Final:M5

  1. Pingback: แนวข้อสอบปลายภาค 1/2555 | Arte Classi! ห้องเรียนศิลปะ

  2. Sure poem พูดว่า:

    น่าจะมีเฉลยให้ดูด้วย:-@

  3. วิชุดา เฉนียง พูดว่า:

    หนูอยากรู้คำตอบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s